Všeobecné obchodní podmínky pro partnery Dokempu

platné od 12. 4. 2023

 1. Úvodní ujednání
  1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi námi, jako Dokempu na jedné straně, a Vámi, jako naším Partnerem, na straně druhé, vznikající v souvislosti s vytvořením Profilu Kempu na Webu a poskytováním dalších souvisejících služeb. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. Vymezení pojmů
  1. V Podmínkách naleznete pojmy s velkým písmenem, které mají význam uvedený v následujících definicích:
   1. Aplikací se rozumí internetová aplikace „Dokempu“ dostupná po zřízení Uživatelského účtu na Webu.
   2. Ceníkem se rozumí aktuální ceník pro danou sezónu (zpravidla rok), pokud ceník pro danou sezónu není k dispozici, Ceníkem se pro účely Smlouvy rozumí i cenová nabídka Dokempu.
   3. Datum zahájení plnění znamená datum zahájení plnění našich Služeb dohodnuté ve Smlouvě o poskytování služeb.
   4. Dokempu znamená společnost Campiri Dokempu s.r.o., IČO 13980068, se sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, vedenou pod sp. zn. C 358304 u Městského soudu v Praze.
   5. Kempem se rozumí turistický objekt pro přechodné ubytování turistů ve vlastních ubytovacích zařízeních (stan, obytný přívěs), případně v objektech, které patří ke kempinku (chaty, sruby, bungalovy, glamping).
   6. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   7. Odměnou se rozumí odměna za poskytování našich služeb, které Vám poskytujeme na základě Smlouvy.
   8. Partnerem jste pro nás Vy, jakožto provozovatel nebo majitel Kempu.
   9. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky Dokempu
   10. Poptávkový formulář znamená funkcionalitu Webu generující poptávky od Uživatelů, které Vám vzápětí předáváme.
   11. Profilem se rozumí prostor na Webu věnovaný Vašemu Kempu, který obsahuje kontaktní údaje, informace, fotografie a další vhodné podklady, které jste nám poskytli.
   12. Příloha znamená přílohu ke Smlouvě o poskytování služeb.
   13. Skupina Campiri znamená koncern, do kterého náleží společnosti, v nichž vlastní obchodní podíl společnost Campiri s.r.o. nebo společnost Nomiverse s.r.o. (v současné době se jedná zejména o společnosti Campiri s.r.o., Campiri Dokempu s.r.o., Boomcampers s.r.o. a další.
   14. Smlouvou je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Dokempu a Partnerem, na základě které Dokempu poskytuje Partnerovi služby dle Smlouvy. Práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování služeb, v Podmínkách, Přílohách, pokud jsou k dispozici (zejm. Ceníku, pokud je vydán), a případně i dalších dokumentech odsouhlasených oběma stranami.
   15. Smlouva o poskytování služeb je dokument, který podepisují Dokempu a Partner a v němž jsou obsaženy detaily smluvního vztahu mezi Dokempu a Partnerem.
   16. Smlouvou o zpracování osobních údajů se rozumí smlouva, kterou uzavíráme za účelem předání osobních údajů Uživatelů, kteří zadali poptávku přes Poptávkový formulář. Smlouva o zpracování osobních údajů tvoří přílohu ke Smlouvě.
   17. Službou se rozumí služba poskytovaná dle Podmínek, která je specifikovaná ve Smlouvě o poskytování služeb.
   18. Stranami se společně rozumí Dokempu a Partner.
   19. Uživatelem je koncový zákazník, který přichází na Web vyhledat Kemp a získat související informace o kempingu a cestování.
   20. Webem se rozumí webové stránky https://www.dokempu.cz/, http://www.kempy.sk, prostřednictvím kterých Dokempu poskytuje Služby.
 3. Naše služby
  1. Co je Dokempu. Dokempu tvoří na Webu a související Aplikaci virtuální prostor, kde se střetává nabídka Kempů ze strany Partnerů a poptávka po Kempech ze strany Uživatelů. Dokempu je rovněž portálem pro sdílení cestovatelských zkušeností a reklamním prostorem.
  2. Poskytované Služby. Dokempu jako provozovatel Webu a související aplikace v současné době poskytuje svým Partnerům následující Služby:
   1. Základní propagace Kempu. V rámci základní propagace Kempu vytvoříme Profil Kempu na Webu. Přes náš Poptávkový formulář zajistíme generování tzv. leadů neboli kontaktů (poptávek, nikoliv rezervací) směřovaných na Partnera.
   2. Návazná propagace Kempu. Návazná propagace Kempu může probíhat na sociálních sítích, prostřednictvím e-mailu a dalších prostředků elektronické komunikace, k propagaci Kempu můžeme využít zákaznickou základnu Skupiny Campiri, a to dle individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem.
   3. Zpracování dat. Dle individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem Dokempu poskytuje automatizované zpracování dat a vyhodnocení těchto dat v oblasti propagace, kt. získává prostřednictvím Webu a související Aplikace.
   4. Reklamní služby na internetu. Na základě individuálně uzavřené smlouvy s Partnerem Dokempu může pro Kemp zajistit návrh, tvorbu, realizaci a prezentaci reklamního prostoru na Webu – bannerovou reklamu.
   5. Konzultační služby. Dokempu dále na základě individuální smlouvy s Partnerem poskytuje poradenství v oblasti marketingu a propagace Kempu prostřednictvím internetu.
 4. Předmět smlouvy
  1. Závazek Dokempu. Na základě informací a materiálů od Vás vytvoříme na Webu Profil Kempu a tento Profil budeme v rámci Služby Základní propagace Kempu zpřístupňovat návštěvníkům Webu – Uživatelům. Ve Smlouvě se můžeme dohodnout na poskytování dalších Služeb. Za tyto Služby nám náleží Odměna.
  2. Závazek Partnera. Od Vás potřebujeme poskytnout veškeré informace, fotografie a materiály týkající se Kempu a veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby mohl být vytvořen Profil Kempu na Webu. Dále se zavazujete nám poskytovat veškerou další potřebnou součinnost, které bude zapotřebí v průběhu plnění Smlouvy, a bude hradit řádně a včas Odměnu, na kterou nám dle Smlouvy vznikne nárok.
 5. Uzavření smlouvy a započetí plnění
  1. Uzavření Smlouvy. Do doby, než budou na Webu zpřístupněny uživatelské účty pro Partnery, Smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:
   1. odesláním vlastnoručně podepsané Smlouvy o poskytování služeb na adresu sídla Dokempu,
   2. naskenováním a odesláním vlastnoručně podepsané Smlouvy o poskytování služeb na emailovou adresu Dokempu,
   3. výslovným souhlasem se Smlouvou o poskytování služeb spolu s přílohami, který nám zašlete jako odpověď na e-mail obsahující veškerou dokumentaci, na které se potřebujeme dohodnout,
   4. přes systém elektronického uzavírání smluv.
  2. Započetí plnění. Pokud se nedohodneme jinak, před zahájením poskytování Služeb z naší strany budeme požadovat úhradu za Služby za dohodnuté období na základě zálohové faktury. Po úhradě zálohové faktury započneme s poskytováním Služeb.
 6. Odměna a platební podmínky
  1. Odměna Dokempu. Dokempu náleží Odměna ve výši ujednané ve Smlouvě či dle Ceníku.
  2. Ceník. Pokud se na plnění dle Vaší Smlouvy vztahuje Ceník, rozpis a stanovení výše odměn naleznete v Ceníku, který tvoří Přílohu Smlouvy.
  3. Fakturace. Odměnu nám budete hradit na základě faktury. Nejprve Vám vystavíme zálohovou fakturu a po její úhradě Vám zašleme řádnou fakturu jako daňový doklad. Odměna bude uhrazena na účet uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury/zálohové faktury bude uvedena na faktuře, přičemž nebude kratší než 14 dní ode dne jejího vystavení.
  4. Prodlení s úhradou. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, se zavazujete zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a veškeré náklady spojené s vymáháním dlužné částky. Tyto platby jsou splatné do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě. Tímto není dotčeno naše právo na náhradu škody či jiné újmy vzniklé porušením Vašich povinností.
  5. Zápočet pohledávek. Jsme oprávněni jednostranně započítat své pohledávky za Vámi oproti jakýmkoliv Vašim pohledávkám za námi.
 7. Další pravidla spolupráce
  1. Profil Kempu. Na základě Vašich informací o Kempu zveřejníme na Webu Profil Kempu. Zalistování Kempu do databáze Dokempu umožní Uživatelům Webu Kemp vyhledat a přes Poptávkový formulář zadat poptávku, kterou Vám obratem předáme. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že vygenerování poptávky není závazným návrhem na uzavření smlouvy mezi Vámi a Uživatelem. Od převzetí poptávky již s Uživatelem napřímo komunikujete pouze Vy.
  2. Předání Podkladů. Veškeré podklady k vytvoření Profilu a dalším účelům nám předáte v elektronické podobě a to prostřednictvím elektronického úložiště, které Dokempu Partnerovi za tímto účelem poskytne či specifikuje. Fotografie přijímáme v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf s rozlišením odpovídajícím kvalitní prezentaci Kempu. Veškeré podklady od Vás musíme mít k dispozici nejpozději (5) pracovních dní před Datem zahájení plnění. Pokud se nedohodneme jinak, Datum zahájení plnění se vždy prodlouží o Vaše prodlení s předáním Podkladů tak, abychom k vytvoření Profilu měli zachovánu lhůtu 5 pracovních dní. Předané Podklady nejsme povinni uchovávat ani vracet.
  3. Aktualizace Profilu. Zavazujete se veškeré informace, fotografie a další údaje o Kempu průběžně aktualizovat tak, aby stále odpovídaly skutečnosti. Pokud se nedohodneme jinak, aktualizaci Profilu Kempu provedeme do (5) pracovních dní ode dne, kdy nám písemně sdělíte požadavek na aktualizaci Profilu a předáte potřebné Podklady.
  4. Sociální sítě. Souhlasíte s tím, že Profil Kempu můžeme spolu s Vašimi fotografiemi a veškerými informacemi prezentovat na našich sociálních sítích.
 8. Pravidla obsahu webu a užití aplikace
  1. Povolené informace. Na Webu můžete prezentovat pouze takové informace, které jsou správné, pravdivé a úplné a nezpůsobí újmu třetím osobám. Je dovoleno zpřístupnit pouze takové informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou. Za informace zpřístupněné na Webu nese výlučnou odpovědnost Partner či Uživatel, který informace na Web vložil. Za účelem kontroly pravidel v tomto článku budeme uchovávat informace a zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétními uživateli, s čímž Partner tímto výslovně souhlasí.
  2. Zakázané užití Webu a Aplikace. Při používání Webu souhlasíte s tím, že nebudete:
   1. jakýmkoli způsobem vytěžovat databázi, jež je součástí Aplikace a Webu;
   2. zjišťovat zdrojový kód Aplikace ani do něj zasahovat, zejména zdrojový kód jakkoliv měnit, upravovat, používat pro vlastní potřebu či pro obchodní nebo jiné účely výslovně nepovolené těmito Podmínkami;
   3. nahrávat, zveřejňovat, nebo jakýmkoliv jiným způsobem publikovat jakékoliv počítačové programy nebo soubory určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti Webu a Aplikace;
   4. podnikat jakékoliv aktivity, které nepřiměřeně zatíží naši infrastrukturu; nebo
   5. zasahovat do Aplikace nebo narušovat Aplikaci, servery nebo sítě připojené k nim nebo nebudete respektovat jakékoliv požadavky, postupy, zásady nebo předpisy týkající se Webu a Aplikace.
  3. Zakázané chování. Souhlasíte s tím, že nebudete:
   1. nahrávat, zveřejňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem publikovat jakékoliv informace, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými normami a dobrými mravy, zejména pak informace, které jsou protiprávní, škodlivé, vyhrožující, urážející, obtěžující, hanlivé, vulgární, obscénní, pomlouvačné, nebo zasahující do soukromí jiné osoby, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí;
   2. přisvojovat si identitu jiné osoby;
   3. zpřístupňovat informace, které mohou poškodit dobré jméno či obchodní značku Dokempu nebo i jiných fyzických i právnických osob;
   4. zpřístupňovat informace o třetích osobách bez jejich vědomí;
   5. jinak úmyslně či nedbalostně porušovat žádné aplikovatelné národní či mezinárodní právní předpisy.
   Dále si vyhrazujeme právo odmítnout zveřejnění informací podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad společnosti z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich obsah pro společnost nepřípustný.
  4. Nápravná opatření. Při podezření na rozpor zpřístupněných informací s Podmínkami nebo právními předpisy, upozorníme Vás a podle intenzity daného porušení (i.) budeme požadovat okamžitou nápravu nebo (ii.) informace neprodleně smažeme, (iii.) realizujeme další nápravná opatření dle našeho uvážení, a to i bez Vašeho souhlasu. Po uplatněné nápravných opatření Vám nepřísluší žádné náhradní plnění.
 9. Další práva a povinnosti
  1. Nevyužití Služeb. Partner nemá nárok na vrácení Odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.
  2. Náhradní plnění. V případě, kdy by došlo z důvodu na straně Dokempu (nikoliv však z důvodu na straně externích dodavatelů našich elektronických systémů) k neúplnému či chybnému zobrazení Profilu na Webu, na Vaší žádost Vám poskytneme náhradní plnění v podobě prodloužení doby trvání poskytování Služeb o dobu, kdy došlo k neúplnému či chybnému zobrazení Profilu na Webu.
  3. Uživatelské recenze. Partner bere na vědomí, že Kemp na Webu mohou zákazníci nezávisle hodnotit. Tyto recenze jsou mimo naší kontrolu a Dokempu nepřísluší recenze moderovat, upravovat, nebo do procesu hodnocení Kempů jakkoliv jinak zasahovat.
  4. Odstávka Webu a Aplikace. Můžeme Web nebo Aplikaci nebo jejich část kdykoliv odstavit, změnit, nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména však z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení Dokempu nebo třetích osob využívaného k provozu Webu či Aplikace, či z důvodu aktualizace Webu či Aplikace. Můžeme, ale nemusíme, Vás předem informovat o odstávce, změně či znepřístupnění, a to prostřednictvím Aplikace či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
  5. Skrytí Profilu. V případě, kdy budete v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle Smlouvy a danou povinnost nesplníte ani po našem upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě (maximálně však 3 dny), vyhrazujeme si právo bez dalšího upozornění Profil Vašeho Kempu na Webu a v Aplikaci skrýt tak, že nebude pro Uživatele viditelný a přestat s poskytováním veškerých dalších Služeb až do doby řádného splnění Vaší povinnosti.
 10. Práva duševního vlastnictví
  1. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu Webu a Aplikace jsou Naším vlastnictvím nebo vlastnictvím Našich licenčních poskytovatelů. Jakýkoliv přístup nebo používání Webu a Aplikace z jakéhokoli jiného důvodu, než je Vaše osobní použití, je zakázáno.
  2. Žádná část Webu ani Aplikace nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez Našeho předchozího písemného souhlasu.
  3. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webového rozhraní E-shopu a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.
  4. Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga vizuály Webu a Aplikace atd., Naše nebo Našich smluvních partnerů.
  5. Uzavřením Smlouvy prohlašujete, že máte k dispozici veškerá platná oprávnění, souhlasy a uhrazené licenční poplatky k veškerým Podkladům, které se týkají Kempu. Dokempu nenese žádnou odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví ze strany Partnera.
 11. Doba trvání a ukončení smlouvy
  1. Trvání a automatické obnovování Smlouvy. Pokud se nedohodneme jinak, Smlouvu uzavíráme na dobu určitou v délce trvání jednoho (1) roku. V případě, že ani jedna Strana písemně (postačuje e-mailem) nejpozději měsíc před skončením Smlouvy nedá najevo, že si přeje Smlouvu ukončit, Smlouva se automaticky prodlužuje o další jeden (1) rok. Pokud dochází ke změně cen uvedených v Ceníku a máme k dispozici Ceník na další sezónu, zašleme Vám ho před koncem lhůty k oznámení o nepokračování Smlouvy.
  2. Výpověď bez uvedení důvodu. Tato Smlouva může být ukončena kteroukoliv ze Stran i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s dvou (2) měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni doručení výpovědi. Smlouvy.
  3. Ukončení Smlouvy bez výpovědní doby. Tuto Smlouvu může kterákoli Strana ukončit s účinkem ke dni doručení výpovědi druhé Straně, pokud dojde k podstatnému porušení této Smlouvy některou ze Stran. Za podstatné porušení je považováno závažné porušení povinnosti kterékoliv ze Stran, které nebylo odstraněno ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy (postačí e-mail) druhé strany nebo opakované porušení (tedy minimálně dvakrát) jakékoliv povinnosti nebo závazku Partnera dle této Smlouvy.  Za podstatné porušení smlouvy jsou dále považovány zejména následující skutečnosti:
   1. porušení Vašich povinností uvedených v čl. 8 Podmínek,
   2. Podklady nejsou v souladu s Podmínkami, právními předpisy, etickými nebo morálními standardy,
   3. Partner poškozuje dobré jméno a pověst Dokempu,
   4. požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy Dokempu.
  4. Vypořádání Stran v případě předčasného ukončení Smlouvy ze Strany Partnera. V případě, že Partner vypoví Smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu dle odst. 11.2., je povinen uhradit Dokempu Odměnu ve výši, kterou by hradil, kdyby Smlouva skočila v řádném termínu, a to do 30 dní od ukončení Smlouvy.
 12. Odpovědnost za škodu
  1. Až do limitu povoleného obecně závaznými právními předpisy se vzdáváte svého práva na náhradu jakékoli škody od Dokempu kterou jsme Vám nezpůsobili úmyslně či z hrubé nedbalosti, vzniklé porušením jakékoliv povinnosti Dokempu uvedené v těchto Podmínkách, ve Smlouvě nebo v souvislosti s plněním Smlouvy.
  2. Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré nároky třetích stran, náhradu škody a/nebo náklady (včetně, ale ne výlučně, nákladů na právní zastoupení), uplatněné vůči nám, které vzniknou v důsledku Vašeho užívání Aplikace nebo Webu, Vašeho porušení Podmínek, porušení práva duševního vlastnictví vztahujícího se k Webu nebo Aplikaci, nebo porušení jakéhokoliv práva třetí osoby.
 13. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
  1. Aplikace nebo její části mohou integrovat nebo jinak zahrnovat obsah nebo služby třetích stran. Berete na vědomí, že se na používání služeb třetích stran kromě těchto Podmínek vztahují další pravidla a podmínky (včetně zásad ochrany osobních údajů) třetích stran, a že nemůžeme zaručit dostupnost služeb a obsahu poskytovaných třetími stranami. Při používání Webu a Aplikace musíte souhlasit se všemi platnými podmínkami třetí strany a tyto podmínky dodržovat.
 14. Změny podmínek a dalších dokumentů tvořících obsah smlouvy
  1. Důvody pro změnu Podmínek. Z oprávněných důvodů můžeme Podmínky jednostranně změnit. Jedná se zejména o následující případy:
   1. přizpůsobení Podmínek platným nebo přijímaným právním či regulatorním předpisům;
   2. přizpůsobení Podmínek rozhodnutí vydanému soudem, správním orgánem, agenturou na ochranu spotřebitelů nebo jiným příslušným orgánem, které má vliv na obsah Podmínek, Webu nebo služeb poskytovaných Dokempu;
   3. úpravy výše sazeb Odměn Dokempu tak, aby odrážely inflaci a/nebo vývoj našich nákladů a/nebo situaci na trhu;
   4. předcházení zneužívání či poškození našich služeb, Webu, případně z bezpečnostních důvodů;
   5. zohlednění změn obsahu našich služeb, včetně změn obchodních modelů;
   6. zohlednění změn a vývoje způsobu, jakým provozujeme naší obchodní činnost;
   7. zohlednění změn v tržních podmínkách nebo standardní oborové praxi;
   8. provedení textových změn Podmínek (jako je například oprava gramatických nebo pravopisných chyb), pokud tyto změny nemění obsah nebo význam Podmínek.
   9. pokud tyto změny doplňují obsah nebo význam Podmínek a tyto změny nemají vliv na kvalitu a kvantitu Služeb ani na cenu poskytovaných Služeb (např. technická vylepšení Služeb či implementace nových funkcí Webu, které si vyžádají změnu Podmínek).
  2. Právo výpovědi ze strany Partnera. Pokud provedeme změnu Podmínek, budeme vás informovat minimálně 15 dnů před datem účinnosti změn e-mailem nebo jiným vhodným způsobem tak, abyste měl možnost se se změnami seznámit. Pokud s upraveným zněním Podmínek nebudete souhlasit, náleží Vám právo do dne účinnosti změny Podmínek písemně vypovědět Smlouvu tak, že Smlouva skončí s účinností nového znění Podmínek. Pokud Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypovíte, platí, že s novými Podmínkami souhlasíte.
   1. budou na základě právního předpisu, soudního či správního rozhodnutí povinna provést změny okamžitě nebo v kratší lhůtě;
   2. jedná se o změny dle bodu 14.1.8 a 14.1.9, přičemž v takovém případě vstoupí upravené Podmínky v platnost okamžikem zveřejnění a nenáleží Vám právo Smlouvu vypovědět.
  3. Ujednání v tomto článku Podmínek se vztahují i na změny Ceníku a dalších Příloh.
  4. Položky v Ceníku mohou být pravidelně každoročně vždy od 1. června zvýšeny o míru inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tak jak jej vyhlašuje Český statistický úřad. Aktuální Ceník Vám zašleme před jeho účinností na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. V případě, kdy Český statistický úřad pro daný rok daný index nevydá, můžeme pro zvýšení ceny v měsíci květnu použít míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen k měsíci květnu předchozího roku. Pro vyloučení veškerých pochybností uvádíme, že zvýšení cen v ceníku nezakládá Vaše právo Smlouvu předčasně vypovědět.
 15. Rozhodné právo
  1. Tyto Podmínky, smluvní vztahy mezi námi a Vámi a veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
  2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, smluvních vztahů mezi námi a Vámi, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky místně příslušné dle sídla Dokempu.
 16. Ochrana osobních údajů
  1. Zpracováváme osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů.
  2. Informace o zpracování osobních údajů jsou Vám předány při uzavření Smlouvy a jejich aktuální verze bude vždy k dispozici na Webu.
  3. Abychom Vám mohli předávat osobní údaje z Poptávkového formuláře, uzavíráme spolu Smlouvu o zpracování osobních údajů.
 17. Závěrečná ustanovení
  1. S výjimkou mechanismu pro změnu Podmínek stanoveného v Podmínkách tato Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý mohou být měněny dohodou Stran pouze v písemné formě.
  2. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V uvedených případech si navzájem poskytneme součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.
  3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Dokempu mohou být postoupena na třetí osobu. K takovému postoupením práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nám dáváte svůj souhlas.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou.
  5. Tam, kde zákon, Smlouva nebo Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.
  6. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
  7. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  8. Spolu s Podmínkami (Příloha č. 1) nedílnou součást Smlouvy tvoří následující přílohy:
   Příloha č. 2 - Ceník / Cenová nabídka
   Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů
   Příloha č. 4 – Zásady zpracování osobních údajů
   Příloha č. 5 – Souhlas se zpracováním osobních údajů
  9. Podmínky jsou platné od 12. 4. 2023.